نشستی با پیشکسوت فرهنگی ودبیرریاضیات دبیرستانهای یزد استادسید جمال الدین نبی پور

                                                                                               تاریخ 23/2/91

                پدرم سیدجلال الدین بدون کوچکترین مدرک تحصیلی بقدری مطالعه داشت که تاپایان دبیرستان بهترین کمک درسیم درادبیات فارسی وعربی و ترجمه ی قرآن بودالبته خواندن قرآن صحیح رانزد مادرم بی بی حوریه آموختم                                     

                                 پنجم دبستان

تاچهارم ابتدائی دردبستان مختلط مهر(زادگاهم مشهد) و5 و6 ابتدائی را در دبستان پسرانه "بدر" گذراندم و همیشه با دوهمکلاس دیگرم 1- تقی وحیدیان 2- احمد شعاع رتبه اول تا سوم رادرانحصارداشتیم معلمینم همه خوب بودند اما شادروان خانم اربابی مهربانی و دلسوزی ویژه ای داشت درحالیکه به غلط به سختگیری مشهوربود.                                          

                                ششم دبستان

کلاس اول تا پنجم علمی متوسطه  رادر دبیرستان شاهرضا وسال ششم با نیت ادامه تحصیل دانشگاه دررشته راه وساختمان به دبیرستان فیوضات دررشته ریاضی رفتم. دبیرستان رابا دبیرانی چون آقایان مرتضی هندی نژاد، جلال صدقیانی، دکترغلامحسین یوسفی، کاظم عضو امینیان، سبز واری، بهادرزاده، شایان، جلایر، کوشا، کدخدایان، دانش پژوه و....گذراندم.                  

                         پنجم علمی دبیرستان(کلاس 11)

        دوره دانشجوئی در ورودی خوابگاه دانشگاه تهران

آن زمان درایران به همت پروفسورمحمود حسابی فقط یک دانشگاه تهران بود( ویک دانشسرایعالی وابسته به آن ) کلنگش درسال 1313 توسط بالاترین مقام مملکت زده شده بود. ( بعدا دانشسرا، دانشگاه تربیت معلم نام گرفت) .آن زمان هردانشکده کنکور مربوط به خود را می گرفت از مشهدعازم  تهران شدم. . درتهران جوّ دانشگاه چنان درروحیه ام تاثیرگذاشت که تصمیم گرفتم به جای مهندس گج وسنگ وآجر، مهندس روح انسانها شوم و با این نیت درکنکوردانشکده علوم ریاضی ثبت نام وباقبولی اجازه یافتم درکنکور دانشسرایعالی هم شرکت کنم(یعنی کنکوردوم بعد ازقبولی درکنکوراول)سپس از آزمون هوش (کنکورسوم)و سلامت جسمانی،(کنکورچهارم)ومصاحبه توسط روانشناسان صاحبنظران بزرگ تعلیم وتربیت (کنکورپنجم)موفق بیرون آمدم ونهایتا 40نفربرگزیده وافتخارشاگردی اساتیدی چون احمدبیرشک،دکترعلی افضلی پور، دکترمنوچهروصال دکترعلی اصغرآزار، دکترابوالقاسم احمدوزیری، دکترباقرهوشیار، دکترمهدی جلالی، پروفسورتقی فاطمی، دکترمحسن هشترودی، دکترعباس اکرامی،دکترعیسی صدیق اعلم و..........رایافتم و موفق به اخذ لیسانس "ریاضی وعلوم تربیتی" شدم  

 

                                 سال ششم ریاضی دبیرستان 

           سال اول به دانشجو، خوابگاه داده نمیشد زیرا محتمل بودانصراف دهد بنابراین نباید پول بیهوده خرج دانشجوشود، لذا یک دانشجوی چشم وگوش بستۀ شهرستانی درشهرغریب وپرهیاهوی تهران بامشکلات زیادی روبرو بود، اما سال بعد ساکن کوی دانشگاه که تجهیزات ناچیزو کاملا ابتدائی  داشت شدم.

       پس ازخروج ازدانشگاه وقبل ازنظام وظیفه یکسال درورامین به تدریس هندسه، جبر، مثلثات، ترسیمی،ورقومی، حساب،استدلالی، هندسه فضائی،نجوم،مخروطات ورسم فنی دبیرستان پسرانه کوشیارپرداختم.چون نوبت اعزام به ارتش فرارسید دوره سه ماهه آموزشی (تعلیمات پادگانی) را دردانشگاه نظامی تهران، دوره ششماهۀ دانشکدۀ توپخانه رادراصفهان ودوره نه ماهه افسری را بادرجه ستوان دومی درلشکرشش کردستان درسنندج گذراندم درهمانوقت آموزش وپرورش(فرهنگ وقت)طی بخشنامه ای خطاب به لشکرشش کردستان درخواست تدریس سربازان لیسانسیه داوطلب درمدارس رادرازاء پرداخت دستمزد نمود، لذا من تدریس دروس جبروهندسه ومثلثات وشیمی وفیزیک دبیرستان پسرانه شاهپورسنندج را پذیرفتم.

                               سال سوم دانشگاه

بعدازخاتمه خدمت سریازی بنا برتعهدی که سپرده بودم  دراردیبهشت 1341 همزمان باشادروان غلامعلی گهرفر (دبیر توانمند ریاضی) به یزد اعزام شدم وچون استاد عبدالحسین مصحفی درحال انتقال به تهران بودند برنامه درسی ایشان بمن محول گردید وعلاوه برتدریس دردبیرستانهادرخدمت استاد حسین فخرالدینی درکلاسهای دوساله دانشسرایمقدماتی ویکساله تربیت معلم به تدریس ریاضی وروشهای آن پرداختم وچند نوبت هم درسمینارهای تابستانی(ضمن خدمت) شرکت کردم وازمحضراساتیدی دانشمند ازجمله استاد دکترغلامحسین شکوهی که بعدها اولین وزیرآموزش وپرورش دولت موقت انقلاب شد بهره بردم.

   افسروظیفه ستوان دوم توپخانه لشکرششم کردستان

خوشبختانه موفق شدم درسال 1376هم دردومین کنفرانس آموزشی ریاضی درکرمانشاه یکباردیگرایشان رازیارت کنم وبردستانشان بوسه سپاس بزنم.    

 

          استاد دکتر محسن هشترودی درمیان جمعی ازشاگردانش (دانشکده علوم دانشگاه تهران سال 1337)

1 -  گوهری انارکی(ازانارک اصفهان) 2- هوشنگ همدانی(ازیزد) 3 -  علوی فومنی(ازفومن) 4 - میرباقری(ازشاهرود) 5 - محمدعلی واعظیان(ازسمنان) – 6- رضاحسین میرزاطاهری(از؟) 7 –- ش محمدعلی رجائی (ازقزوین) 8- صالح عطائی(ازسنندج) 9- مصطفی پریزاده(ازخوزستان) 10- استاد دکتر محسن هشترودی(ازتبریز) 11- امیری(ازآذربایجان) 12- جعفرخذیر(اززنجان) 13 - افراسیاب ملکی(ازتهران) 14- پوربهمن(ازتهران) 15- بهفروزی(ازتهران) 16- منوچهردانش آموز(ازمشهد) 17- عابدیان(اززنجان) 18 - آخوند زاده(ازرشت) 19- براتی(اززنجان) 20 - حسن صادقی(ازمشهد) 21- نادردیلمقانی (ازآزربایجان) 22- لطیف حیدری(ازآزربایجان) 23- سید جمال الدین نبی پور(ازمشهد) 24- فیروزگان (شیراز) 25- کریم پورشیرازی 26 - محسن حسام الدینی(بعد ها عضوبرجسته گروه مؤلفان کتب درسی ریاضی شد ازسنندج)27- علیمی(از گرگان) 28 - مسعود احمد زاده(مشهد) 29 - سیدمحمد کاظم تائینی(از قزوین) 30- طاووسی(از آذربایجان)31-  محمودیان اقدم (ازآذربایجان) 32- ناصردسترنج(شیراز) 33 - اکبری دیلمقانی (ازسلماس، شاهپور سابق)  34 - اسماعیل قنوعی(ازرضائیه ارومیه فعلی )35 - حسن تقوی اردکانی(ازاردکان یزد)

           سالهای 1350تا1352 درناحیه شش آموزش وپرورش تهران در دبیرستان های دخترانه شمس آوری، پرنیانی  وپسرانه های فضیلت، فرخی، میرداماد،مروی وانوری و کیهان نو به انجام وظیفه پرداختم وبقیه رادرآموزش وپرورش یزد تا زمان بازنشستگی دردبیرستانهای پسرانه ایرانشهر، مروج، امیرکبیر،کیخسروی، پهلوی، وهنرستانهای پسرانه صنعتی ، انقلاب، نساجی شهید ابراهیمی ودخترانه شهناز،اشرف، ایراندخت، شاهدخت وهنرستان محمد طاهری درخدمت نوجوانان یزد بودم.

 کلاس درس پروفسور تقی فاطمی  این عکس درتاریخ پنجشنبه 7/12/37 درکلاس درس استاد دانشمند جناب آقای پروفسورفاطمی با بقیه دانشجویان سال سوم ریاضی دانشسرایعالی دردانشکده علوم گرفته شده نفرایستاده همین استاد عالیقدر است

دانشجویان به ترتیب  1- براتی(اززنجان) 2- محمودیان اقدم (ازآذربایجان)3- مسعود احمد زاده(مشهد)4 - امیری(آذربایجان) 5 – پیرمحمد ملکی(سراوان ازتوابع زاهدان) 6- محمود غفاری(اراک)7- افراسیاب ملکی(ازتهران)8- سید جمال الدین نبی پور(ازمشهد) 9- علیمی(از گرگان)   10- ناصردسترنج(شیراز) 11- استاد پروفسورتقی فاطمی 12- رضاحسین میرزاطاهری(از؟) 13- سیدمحمد کاظم تائینی(ازقزوین)  14-  صالح عطائی(ازسنندج) 15- علوی فومنی(ازفومن) 16- گوهری انارکی(ازانارک اصفهان) 17- طاووسی(از آذربایجان) 18- محمدعلی واعظیان5(ازسمنان) 19- حسن صادقی(ازمشهد) 20- هوشنگ همدانی(ازیزد) 21 - اکبری دیلمقانی (ازسلماس (شاهپور سابق)

        درسی­امین سال خدمت درخواست بازنشستگی کردم اما هرگز ازکارفرهنگی،یاد گیری وآموزش جدا نشدم ومانند زمان موظفی دراکثرسمینارها وضمن خدمتها،سمینارهای علمی آموزشی کشوری و کنفرانسهای آموزش ریاضی محلی شرکت کردم وکواهینامه دریافت داشتم. درتشکیل انجمن معلمان ریاضی استان، ایجاد نشریه ریاضی رکن، گردهمائی معلمان ریاضی و برپائی اولین گردهمائی غیررسمی معلمان ریاضی (5نفر) بگمانم درسال 1344 وادامه آن تا به امروزدرسطح استان با بیش از300 نفردبیرلیسانس وفوق لیسانس ریاضی بصورت قطره­ای ازدریا پیوسته درکنارسایرفرهنگیان همکاری داشته­ام،وهم اکنون هفته­ای چند ساعت دردفترکارانجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان درخدمت دانش پژوهان هستم .

 

      

                                   تاریخ عکس 18/3/77 محل عکس اردوگاه سانیج یزد

          به ترتیب شماره :خانمها وآقایان 1-بانوعصمت الملوک نقیب زاده (صندلی) 2- ملکه کشوری 3- اخترکاظمی 4- فرح انگیز مشتاق 5- پروین دخت مهدوی 6- ؟ 7- پوراندخت حاتمی8- ؟  9- زارع مسوول اردو10- میرزاعلی محمد آیت اللهی 11- علیمحمد مهنام(بیکس سابق) 12- سیدکاظم وزیری بزرگ13- علی مفیدی 14- میرزاعبدالوهاب عاطفی 15- احمدبقائیان16-  احمدخضری یزدان 17- سیدعزیزالله نقیب زاده 18-  احمد عباسی 19- سیدمهدی چیتی 20- محمدعلی کشوری 21- محمد صفار 22- نخلبندرئیس آموزش وپرورش تفت  23- ؟ 24- سیدمهدی علوی25- محمود طاهری26- ابهجی کارمندبازنشستگان اداره کل 27-  میرزامحمد توکلی 28- علی اکبرشریعتی 29-  احمد عطار 30-  محمد رضامشکیان 31 سیدجمال الدین نبی پور32-  حسین بامشاد 33- حسین فخرالدینی 34- سیداحمد رستگار35- اسدالله هلاکوئی36- سید مهدی مدرسی 37یزدی - عباس رئیس زاده38- دهقانی فیروزآبادی 39- ؟

       پس از سی سال خدمت وحتی بعدازآن، مجموعه ای ازتجارب وخاطرات متنوع وجالب، تلخ وشیرین، جدی وشوخی، آموزنده وتفریحی و برخی عجیب ونامانوس، نشاط آور وغم انگیزدارم که به امید خدا، به شرط حیات اگرفرصتی دست دهد برایتان خواهم نگاشت     والسلام                                               

             لازم به ذکراست که استدلال استاد براساس فرمول ریاضی درارتباط باکسرحقوق کارمندان شاغل و واریزآن به صندوق بازنشستگی، ناعادلانه بودن دریافتی را اثبات وبا انعکاس به دستگاههای ذیصلاح وپیگیری مستمر ایشان سبب شد تاکارمندان وکارکنان دولت ازسال 76 ببعد درزمان بازنشسته شدن مبلغ قابل توجهی پول دریافت وازحقوق ماهانه نسبتا خوبی بهره مند گردند.

       به امید  اینکه روزی انتشار، سلسله خاطرات وبیوگرافی این عزیزان، راهگشائی باشد برای هموارسازی راه پرتلاطم آموزشی معلمان دلسوز کشورمان تا با استفاده ازتجربیات این عزیزان، همکاران جوان برای رسیدن به مقصد عالی ونهائی خویش مسیری سهل وآسان را انتخاب نمایند.

        باتشکرازاستاد که مرا درنگارش و ویرایش یاری ونیزعکسهای خویش را دراختیارم گذاشتند                                                بی بی زینب مرآت        

/ 0 نظر / 306 بازدید