شهر بیشابور نگهبان گنجینه های ارزشمند گذشتگان ایران جاویدان

 

                 بیشابور شهر بنا شده و مشرف به این رود  با چشم اندازی زیبا6فروردین94      

                   

          راهرو تقسیم آب6فروردین94

         

                             تقسیم آب6فروردین94 

                  

                     

                   

                

                                                                         

       

                      

     

     گزارش وزیر نویسی عکسها درآینده نزدیک

/ 0 نظر / 143 بازدید