غرائب طبیعت(عجیب وغریب) : مرد چینی 252 ساله

            لی چینگ یون داخل 252 سالگی است موی سر و ریشش قریب یک قرن قبل سفید شده، اشتهای کامل دارد ومثل مردان دورۀ شباب محکم و با ثبات راه میرود.وی ازاهالی کانیرین واقع در جنوب سه چوآن است درسال هفدهم سلطنت امپراطورکانک سی پادشاه دوم خانوادۀ چینگ متولد شده. او درجوانیش دوافروش و اغلب برای تهیه نباتات طبی به کوههای سه چوان وکیچومیرفته است،23زن عمر خود را در خانه اش بسربرده و خانم فعلیش متجاوزازشصت سال دارد.وقتی لی به قرن اول عمرش رسیداولیای امور محلی ازدولت تقاضا کردندکه جشنی برای عمرصدساله او گرفته شود. این تقاضا در 200 سالگی اوتجدید شد.دربهار1928 ژنرال یانگ سن وی رابه وان سین احضار وضیافتی به افتخاراوداد وقتیکه از سن او سؤال شد اتفاقات متجاوز از یک قرن گذشته را بیان کرد. مردی است با چانه درازو گوشهای بزرگ.«نقل از روزنامه پوپل منطبعۀ شانکهای 1929»

اقتباس ازسالنامه پارس 1311 ص101 و باتشکرازسرکارعلیه خانم اقدس بقائی یزدی که اجازه استفاده از کتابخانه شخصی خود را بمن داده اند.

/ 0 نظر / 284 بازدید