علی اکبرحامدی نژاد، معلم وشاعردهه سالهای1320شمسی زنده یاد علی اکبر حامدی نژاد      

ازکودکی با نام مرحوم علی اکبرحامدی نژاد باتوجه به صحبتهای پدروعموکه بدنبال این گمشده بودند، آشنا بودم تااینکه درسال 1383با کمک تلفن وچند تن از محمدآبادی هایاصیل موفق به شناسائی ودیداردخترایشان شده با تاسف فهمیدم 7سال ازفوت آن زنده یاد می گذرد، باشعری ازایشان که در ارتباط با ماده تاریخ فوت پدربزرگم گفته شده قضاوت رابعهدۀ خوانندگان اهل فضل می گذارم.

روانشادآقاجوادمرآت

 ماده تاریخ فوت

حیف وصدحیف که آن شاعـر عالی   درجات        آنکه در خدمت فرهنگ قدم زدبه ثبات 

نقل جاویدبه جــان داده محیصش شده یــار         مرغ  روحش بپرید ازقفس  تنگ  حیات 

 سـوم ازهفته زمـــه، بیستم فـــــروردیــن         بیست و پنج ازدوربیع،ظهربه سوم ساعات

غشکـــداز شمس،چهـل سال مضاعف هـجری       1 و3 با6 و4آمــده  تاریـــــخ  وفــــات

روز روشن به همه تیره شب تـــــــار نمود          سوی فردوس  بریــن  رفت  جواد  مــرآت

                  علی اکبر حامدی نژاد 20/1/1324 مطابق با 25 ربیع الثانی 1364                 دوست ادیبی این سروده را بیانگرتسلط شاعربه مفاهیم کلمات عربی وفارسی، علم ریاضی، قواعد صرف ونحو،استادی وهنرمندی وتوانمندی وی به مصداق"کم گوی وگزیده گوی چون درمی دانست"

      خاطره ای ازآن مرحوم بیانگرگذشت وایثار، فداکاری ومهربانی، عطوفت وملاطفت، ونیزتجلی انسانیت ومردانگی وصداقت وازهمه مهمتر دوری ایشان ازحب مال وجاه ومقام است. زیراهنگامی که مسئولین فرهنگ وقت، درپایان مراسم تدفین وبزرگداشت مرحوم جواد مرآت به آقای حامدی نژاد 50 ساله ومعلم باسواد وعالم وشاعروادیب مدرسه پیشنهاد مدیریت می دهند این بزرگوارمی گوید:"صلاح نیست نه من ونه فرد دیگری به این سمت انتخاب شود. زیرا فرزند نوجوان وی(علی اکبر مرات) تا دیروز درکنار پدر و در زمان بیماری بجای وی به امورات آموزشگاه رسیدگی و به شایستگی ازعهدۀ کارها برآمده است. امروزاین نوجوان دل شکسته تحمل جانشینی پدر را با توجه به ضربۀ شدید روحی نداشته وموجبات افسردگی و سرخوردگی اجتماعی اوفراهم میگردد".رئیس فرهنگ وقت می گوید:"این پسرنوجوان است وفاقد تجربه وعلم" ، آقای حامدی نژاد نیز در پاسخ می فرمایند: "لیاقتش را تضمین می کنم ومانند پدردرکنارش هستم" . سرانجام آقای احمد قاسمی با یادداشتی دست نویس حکم جانشینی را برای فرزند آن مرحوم صادروعازم یزد می گردد، و در اولین بازدید بعد ازمدتی نسبتا طولانی به آقای حامدی نژاد می گوید:"امروز با نظم وانضباط حاکم برمدرسه و پیشرفت اموردرسی بچه ها پی به پیش بینی وآینده نگری شما بردم" وی دربازگشت ، بلافاصله حکم قطعی مدیریت رابرای آقای علی اکبرمرآت، جوانترین مدیر آن دوران ، صادرمی نماید. 

         مطلبی از قول جناب استاد محمد وزیری متولد15/1/1309دبیر بازنشسته زیست در ارتباط با مدیر و معلمشان جوادآقا مرات در اینجا نقل می گردد.

 

«  در سال 1316 کلاس اول تا چهارم را در دبستان ابن سینا نصرآباد خواندم . سوم و چهارم آقا جواد مرآت مدیر و معلمم بودند ایشان صوت زیبائی داشتند و قرآن و دعا ها را بسیار زیبا و با آهنگ می خواندند و همه را مجذوب می کردند. یادم هست که آسم شدیدی داشتند و در 1318 منتقل شدند من کلاس جهارم بودم که آقای مرآت از نصرآباد منتقل و آقای ریحانی به جایشان آمدند. »

 

شادروان علی اکبرمرآت

        لازم به ذکراست: دو عدد دفتراشعارمنحصربه فرد شادروان علی اکبرحامدی نژاد درسال 85 نزد موسسه "ریحانۀ الرسول" به انضمام دوقطعه عکس به امانت سپرده شد تا اشعاراین فرهنگی فرهیخته مانند دیگرکارهای ارزشمند جناب آقای کاظمینی به یادگار بماند واشعارنغز آن شادروان توشه ای معنوی را برای دنیا وآخرت طالبان علم وخرد ومعرفت فراهم نماید.

                       با سپاس فراوان/ بی بی زینب مرآت، 18/7/1390