برخیز و بیا نشین نشین دل من...

 روز 26 اسفندماه سال 1385 با عده ای ازکارمندان اسناد ملی و خبرنگاران بشارت نو-  سمانه ملا زینلی و مریم دره شیری به دیدارشان رفتیم. ملا فاطمه صباغیه ، بانوی متولد1304 فرزند ابوالقاسم صباغیه و رقیه رحیمیان.

 ملا مثل همیشه خوش برخورد و خنده رو در کنار دخترانش وعروسش منتظرمان بود.ایشان صحبتهای پرمهر خود را چنین آغاز کردند:12ساله بودم که مرا به ازدواج آمیرزاعلی 40ساله درآورند و من هنوز یارای درک زندگی مشترک را نداشتم ،در خاطرم هست مرا به اتاقی فرستادند که مردی در آن نشسته بود و چون چادر به سر نداشتم از پنجره اتاق خود را به بیرون پرت کردم. اما زنها بلافاصله دورم را گرفتند و گفتند تو آبروی ما را بردی دختر! برو داخل اتاق، این مرد با تو محرم است و نباید خود را جلویش بپوشانی!!! و زندگی ما اینگونه آغاز شد.


ادامه مطلب ...